<< Atpakaļ
SOG Piegādātāja rēķins/pavadzīme
Tēma (-s)SOG
Produktu grupaKentaurs Enterprise
Produkts, versija,
Dokuments adresētsGrāmatveži


Problēma


Atbilde/Risinājums
     Īsumā

     Dokumentā aprakstīts Piegādātāja rēķins/pavadzīme.

     Atrašanās vieta

     SOG/Grāmatojumi, SOG/Norēķini ar piegādātājiem.

     Lieto■ana

     Piegādātāja rēķins/pavadzīme ir starpdokuments, kas tiek automātiski ģenerēts veicot iepirkumu pavadzīmes grāmatošanu (skat. Iepirkumu automātiskā grāmatošana). Katrai pavadzīmei tiek izveidots viens rēķins/pavadzīme. Tikko ģenerēts un neapstrādāts rēķins/pavadzīme redzams logos SOG/Grāmatojumi/Visi SOG dokumenti un Nepabeigtie SOG dokumenti kā ieraksti kursīvā.

     Rēķina pavadzīmes nozīme ir attēlot grāmatošanas informāciju un veikt kontējumu ierakstu sadali pa Projektiem, Struktūrvienībām un Izmaksu centriem (skat. “Analītika pa kontiem”). Šis rēķins var tikt apmaksāts piegādātājam tikai tad, kad tas ir iegrāmatots (skat. dokumenta sadaļu “Lapas pogas”).

     Dokuments/Pamatdati

     Lauki

       Nr.pēc SOG – katram SOG dokumentam programma automātiski ģenerē unikālu numuru.

       Dokumenta tips – tiek ģenerēts automātiski, atkarībā no vietas, kur tiek ģenerēts (Piegādātāja rēķins, Maksājuma uzdevums u.c. ), bet var tikt mainīts manuāli.

       Paskaidrojums – dokumenta sīkāks skaidrojums, parādās izdrukā.

       Datums – datums uz kuru rēķins tiek veidots. Pēc noklusēšanas tiks iestādīts tekošās dienas datums.

       Persona – persona (piegādātājs), kam rēķins tiek veidots.

     Rindas
       Rindas ID – programmas ģenerēts unikāls rindas identifikators SOG ietvaros

       Debets – uzņēmuma debeta konti, kuros automātiski tiek kontētas preču krājumu grupas (2 grupa – Apgrozāmie līdzekļi), PVN (2 grupa) un apaļošanas kļūdas vērtības (9 grupa). Preču krājumu konti tiek ņemti no preces datiem un summēti pa vienādajiem krājumu veidiem. PVN un apaļošanas kļūdas konti tiek ņemti no Kontu plāna attiecīgi pēc tipa “NOR_PVN – piegādātāja norādītais, bet neapmaksātais PVN” un “APAL_KLUDA – noapaļošanas kļūda uz piegādātāja dokumenta”. Kontus var mainīt arī manuāli.

       Debeta konta valūta – valūtas kods debeta kontam, ja tāds norādīts atbilstošajam kontam kontu plānā.

       Kredīts – konts, kas atrodas pretim debeta kontam. Ģenerējot piegādātāja rēķinu, automātiski vienmēr pretim debeta kontam atradīsies piegādātāja kredīta konts (5 grupa - Kreditori).

       Kredīta konta valūta – valūtas kods kredīta kontam, ja tāds norādīts atbilstošajam kontam kontu plānā.

       Valūta – veicot darbības ar bezvalūtas kontiem, var norādīt valūtas kodu.

       Summa – kontētā summa valūtā.

       Summa (B) – kontētā summa konta bilances vērtībā. Ja kontējums tiek veikts ne LVL, tad bilances vērtība tiek aprēķināta pēc tekošās dienas Latvijas Bankas valūtas kursa, pretējā gadījumā Summas un Summas (B) lauku vērtības ir identiskas.

       Valūtas korekcija – informatīvs lauks, kurš norāda vai konta summa no valūtas vērtības tiek konvertēta uz bilances vērtību pēc tekošā kursa. Tiek iestādīts automātiski. Iespējamās vērtības – 0 vai 1. Ja vērtība ir 1, tad notikusi valūtas korekcija, un valūtas vērtība var nesakrist bilances vērtību pēc tekošā kursa.

       Paskaidrojums – konta nosaukums.

       Projekta kods, Projekta apraksts – paredzēts analītiskai uzskaitei; var veikt saimnieciskās operācijas sadali sīkākās vienībās un analīzi. Skat. “Analītika pa kontiem” un “Kontu korespondence”.

       Struktūrvienības kods, Struktūrvienības apraksts – paredzēts analītiskai uzskaitei; var veikt saimnieciskās operācijas sadali sīkākās vienībās un analīzi. Skat. “Analītika pa kontiem” un “Kontu korespondence”.

       Izmaksu centra kods, Izmaksu centra apraksts – paredzēts analītiskai uzskaitei; var veikt saimnieciskās operācijas sadali sīkākās vienībās un analīzi. Skat. “Analītika pa kontiem” un “Kontu korespondence”.

       Automātiskais grāmatojums – informatīvs lauks. Tiek iestādīts automātiski. Iespējamās vērtības 0 vai 1. Programmā tiek realizēti sekojoši automātiskie grāmatojumi: 1) Noliktavas dokumentu automātiska grāmatošana (rēķins-pavadzīme); 2) Valūtas korekcija (daļēja automatizācija, jo kursu nosaka trešā persona)+Ārkārtas ieņēmumi/izdevumi no valūtas kursa svārstībām; 3) Piegādātāju reģistrēto rēķinu apmaksa un kontēšana + avansa maksājumi piegādātājam; 4) Kredītrēķinu atmaksa pircējam

       Problēma – tiek attēlotas problēmas, kas rodas grāmatojot dokumentu, piem., atšķiras konta valūtas un tml. Sīkāk skat. “Problēmu ziņojumi”

       Tabulā automātiski tiks izveidotas tik rindiņas cik pavadzīmē ir preces ar dažādām krājuma grupām + kopējā pavadzīmes PVN summa + noapaļošanas kļūda, kas radusies sadalot summu pa kontiem atšķirībā no pavadzīmes kopējās summas.

       Lietotājs arī pats var pievienot kontējuma rindiņas pēc vajadzības.

     Izvērsums
       Lapā attēlota tekošā kontējuma rindiņa, izvērstā veidā uzskatāmībai.

       Lauku skaidrojumus skat. ■ajā dokumentā pie Rindu apraksta.

     Dokuments/Noklusētās vērtības

     Lapā iespējams norādīt analītiskās uzskaites elementu vērtībās, kā arī valūtu visām kontējuma rindiņām vienlaicīgi.

     Lauki

       Projekts, Izmaksu centrs, Struktūrvienība – skat. šajā dokumentā pie Rindu apraksta.

       Valūta – skat. šajā dokumentā pie Rindu apraksta.

     Pogas
       Pielietot – iespēja katru pozīciju atsevišķi piešķirt visām kontējumu rindiņām.

       Pielietot visas – iespēja visas pozīciju piešķirt visām kontējumu rindiņām.

     Dokuments/Piezīmes

     Lauki

       Piezīmes pie dokumenta – piezīmes var tiks attēlotas arī izdrukā.

     Rēķins/pavadzīme

     Lauki – Rēķina summas

       Tiek attēlota izvērsta rindu informācija piegādātāja rēķinam/pavadzīmei no lapas Dokuments valūtā un LVL pēc dokumentā iestādītā datuma kursa, ja apmaksa tika veikta valūtā. Vērtības tiek ņemtas no atbilstošās pavadzīmes un pēc rēķina noslēgšanas paliek nemainīgas.
     Lauki – Ieskaitītās/apmaksātās summas
       Tiek attēlota informācija par apmaksātajām rēķina summām valūtā un LVL pēc dokumentā iestādītā datuma kursa, ja apmaksa tika veikta valūtā. Šīs vērtības mainās atkarībā no rēķina apmaksas progresa; pēc katras apmaksas (Bankas maksājuma uzdevums) šo lauku vērtības atbilstoši palielinās par apmaksātās summas lielumu. Tikko izveidotam rēķinam šis sadaļas laukos ir nulles.
     Lauki – Summas apmaksai/ieskaitam
       Tiek attēlota informācija par, ja apmaksātajām rēķina summām valūtā un LVL pēc dokumentā iestādītā datuma kursa, ja apmaksa tika veikta valūtā. Šīs vērtības mainās atkarībā no rēķina apmaksas progresa; pēc katras apmaksas (Bankas maksājuma uzdevums) šo lauku vērtības atbilstoši samazinās par apmaksātās summas lielumu. Tikko izveidotam rēķinam šīs sadaļas lauku vērtības vienādas ar Rēķina summas sadaļas lauku vērtībām.
     Lauki – Apmaksas dati
       Apmaksas datums pēdējās apmaksas datums
     Lauki – Noliktavas dokuments
       Sadaļā attēloti dati par noliktavas dokumentu, uz kuru attiecas rēķins

       Noliktavas dokumenta ID – noliktavas dokumenta – pavadzīmes unikāls identifikators

       Noliktavas dokumenta tips

       Pogas

         Atvērt – tiek atvērta Noliktavas dokumenta ID atbilstošā pavadzīme

     Apmaksas dokumenti

     Tiek attēloti rēķinam sagatavotās un pielietotās apmaksas un to dokumenti.

     Tabulā attēloti visi dokumenti (Bankas maksājuma uzdevumi), ar kuriem tika veikta rēķina apmaksa. Dokumentus var atvērt ar pogu Atvērt dokumentu vai ar dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta.

     Loga pogas

     Saglabāt – dati tiek saglabāti un logs aizveras. Dokumenta statuss “Nepabeigts” – iespējams labot, Grāmatojuma statuss – “Sagatavots”, korekcijas režīms slēgts (par cik rēķins tiek izveidots automātiski, grāmatojot pavadzīmi (skat. “Iepirkumu automātiskā grāmatošana”), grāmatojuma statusu mainīt nevar).

     Izdrukāt – maksājuma uzdevuma izdruka.

     Beigt – pēc datu saglabāšanas/nesaglabāšanas apstiprinājuma logs aizveras.

     Pārbaudīt, Atvērt kor., Iegrāmatot – skat. “SOG grāmatojums” un “SOG dokumenta cikls”

     Piezīmes

     Tikai pēc rēķina iegrāmatošanas (noslēgšanas) iespējams veikt apmaksu piegādātājiem (Bankas maksājuma uzdevums).

     Rēķinu žurnālā noslēgts dokuments redzams uz dzeltenīga fona.

Atruna un informācijas izmantošanas licence.

BATSOFT nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šajā dokumenta sniegtās informācijas pielietošanu un sekām, kādas var rasties, ja lietotājs pielieto šo informāciju. Šis dokuments nav uzskatāms par pilnu instrukciju produkta izmantošanai, un eksistē vēl daudzi, šeit neaprakstīti nosacījumi, kas jāņem vērā lietojot produktu.
Ja lietotājs nepiekrīt šiem nosacījumiem viņam nav tiesību lietot šo informāciju. Šīs informācijas lietošana pieļaujama tikai piekrītot augstāk minētajiem nosacījumiem.

(C) 2007 BATSOFT SIA. Visas tiesības rezervētas.
Dokumenta numurs
Q-MBLA-4XDJK4
Pēdējās izmaiņas veiktas
10/07/2003
Skatīt arī
BATSOFT mājas lapa