<< Atpakaļ
Slimības un atvaļinājuma nauda algu aprēķinā
Tēma (-s)Alga- Slimības aprēķins
Produktu grupaKentaurs Pro
Produkts, versijaAlgas, Kentaurs Pro, Visas versijas
Dokuments adresētsAlgu grāmatveži


Problēma

Kā aprēķināt slimības naudu vai atvaļinājumu
Atbilde/Risinājums
Slimības naudas un atvaļinājumu aprēķins


Svarīgi! Pirms aprēķināt slimības naudu un atvaļinājumu, jāveic algas aprēķins.

Konkrēta darbinieka algas kartiņā lapā Parametri pretī ‘Nostrādāts’ jāieliek nostrādāto darba dienu skaits. Jāveic algas aprēķins. Proporcionāli nostrādātajām dienām tiks samazināta BRUTO alga un BRUTO vid.ienāk. alga, bet papildus tiks pieskaitīta komandējuma nauda, slimības pabalsts vai atvaļinājuma nauda.
Papildus - pievieno slimības pabalsta (A lapa) summu vai atvaļinājuma naudas summu pie aprēķinātās algas. Papildus aprēķins tiek veikts pēc parastā algas aprēķina katrai algas kartiņai atsevišķi.

Kad algas aprēķins veikts, nospiež pogu Papildus, un aizpilda Papildus aprēķina dialogu.

Svarīgi! Ja slimības naudas vai/un atvaļinājuma naudas aprēķins tiek veikts mēnesī, kad algu kartiņās
nav informācijas par sešu iepriekšējo mēnešu vidējo izpeļņu, lauki Vidējā izpeļņa un Izpeļņa
atvaļinājumiem jāaizpilda ar roku.

1. Slimības naudas aprēķins

Slimības lapa sākas - ieraksta slimības lapas sākuma datumu (vai izvēlas, nospiežot blakus esošo pogu);
Beidzas - ieraksta slimības lapas beigu datumu;
Apmaksājamās slimības dienas - programma aprēķina dienu skaitu- no beigu datuma atņemot sākuma datumu. Pēc dienu skaita iegūšanas programma aprēķina arī pārējos laukus par slimības naudām. Slimības naudas summu par 1. dienu nerēķina;
Svarīgi!Dienas slimo- dienu skaits tiek aprēķināts, no beigu datuma atņemot sākuma datumu un saskaitot pa vidu esošās darba dienas.

Slimības nauda 2-3d. - Slimības nauda par 2. un 3. dienu (tiek rēķināta 75% apmērā), ar nosacījumu, ka šīs dienas nav brīvdienas.
Slimības nauda 4-14d. - Slimības nauda par 4. līdz 14. dienu (tiek rēķināta 80% apmērā), ar nosacījumu, ka šīs dienas nav brīvdienas.
Slimības nauda, sākot no 15. dienas, netiek reģistrēta programmā, jo to nemaksā uzņēmums.
Slimības nauda kopā - Slimības naudas kopējā summa tiek iegūta, saskaitot iepriekšējos divus laukus.

Svarīgi! Iespējams mainīt likmi, pēc kādas tiek aprēķināta slimības nauda. To iespējams mainīt Opcijas/Algu aprēķina parametri.


2. Atvaļinājuma naudas aprēķins

Atvaļinājuma naudas aprēķinam norāda atvaļinājuma dienu skaitu (tikai darba dienas) laukā Dienas tekošajā mēnesī un, ja darbinieks ir atvaļinājumā arī nākamajā mēnesī, laukā Dienas nākošajā mēnesī. Pēc dienu skaita iegūšanas programma aprēķina arī pārējos laukus par atvaļinājuma naudām. Pārējie lauki tiks aizpildīti automātiski. Lauki par iepriekšējo atvaļinājumu ir informatīvi.

Iepriekšējā perioda ienākumi – Vidējais Bruto ienākums;
Iepriekšējā perioda dienas – Dienas vidējā Bruto aprēķinam;
Vidējā dienas izpeļņa – Vidējā izpeļņa, ņemot vērā iepriekšējo periodu ienākumu un dienas;
Dienas iepriekš – Iepriekšējā mēneša atvaļinājuma dienas;
Aprēķināts iepriekš - Iepriekšējā mēnesī aprēķinātā atvaļinājuma nauda par tekošo mēnesi. Summa tiek pieskaitīta pie tekošā mēneša bruto ienākuma, lai aprēķinātu nodokļus.
Izmaksāts iepriekš - Iepriekšējā mēnesī par tekošo mēnesi izmaksātā atvaļinājuma nauda. Summa tekošajā aprēķinā tiek atņemta no izmaksājamās summas, jo tā ir izmaksāta iepriekš.
Dienas tekošā mēnesī - Atvaļinājuma dienu skaits tekošajā mēnesī. Tā tiks pieskaitīta pie BRUTO ienākuma un aprēķināti nodokļi.
Dienu aprēķina koeficients – Izmantojams, ja nepieciešams izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. . Ja ievadīts koeficients, atvaļinājums tiek aprēķināts sekojoši:

Dienu skaits (vesels skaitlis) X Dienas vidējā izpeļņa X Koeficients (daļskaitlis), piemēram,

Aprēķināts tekošajā - Tekošā mēneša atvaļinājuma naudas summa.
Dienas nākošajā mēnesī - Atvaļinājuma dienu skaits nākošajā mēnesī, par kurām tekošajā mēnesī tiks izmaksāta atvaļinājuma nauda.
Aprēķināts nākošajā - Aprēķinātā atvaļinājuma naudas summa par nākošo mēnesi. Iegūst tāpat kā tekošā atvaļinājuma naudas summu.
Ieturējumi nākošajā - Sociālā un ienākuma nodokļa summa, kas tiek aprēķināta no nākošā mēneša atvaļinājuma naudas summas.
Izmaksa par nākošo - Summa, kas tekošajā mēnesī tiks izmaksāta par nākošā mēneša atvaļinājumu. Iegūst, no Nākošā mēneša aprēķinātās summas atņemot aprēķinātos nodokļus..

Atruna un informācijas izmantošanas licence.

BATSOFT nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šajā dokumenta sniegtās informācijas pielietošanu un sekām, kādas var rasties, ja lietotājs pielieto šo informāciju. Šis dokuments nav uzskatāms par pilnu instrukciju produkta izmantošanai, un eksistē vēl daudzi, šeit neaprakstīti nosacījumi, kas jāņem vērā lietojot produktu.
Ja lietotājs nepiekrīt šiem nosacījumiem viņam nav tiesību lietot šo informāciju. Šīs informācijas lietošana pieļaujama tikai piekrītot augstāk minētajiem nosacījumiem.

(C) 2007 BATSOFT SIA. Visas tiesības rezervētas.
Dokumenta numurs
Q-LPUE-4X8ESD
Pēdējās izmaiņas veiktas
12/17/2004
Skatīt arī
BATSOFT mājas lapa